WWW.HONZAPLSEK.CZ    homepage . novinky . archiv . kontakt .
OBRAZY . ILUSTRACE . PÍSNIČKÁŘ . ZVUKAŘ
GALERIE . o autorovi . výstavy . fotoobrazy
galerie     vzad    vpred

Honza Plšek OBRAZY

zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg zvětšit jpg

Žlutá květina v černém
(The yellow flower in black)

autor: Jan Plšek
léto 2005
52 x 44 cm, výběrová překlížka, olej
originál neprodejný

Fotoobraz:
30 x 40 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 1000 Kč
60 x 80 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 2000 Kč
90 x 120 cm, fotoplátno, napnuté na rámu, cena 3000 Kč
jiné rozměry a zpracování individuálně dle domluvy
Obraz žluté květiny v černém vznikl zvláštní technikou, kdy je původní žlutý podklad překryt černou barvou a následně odkrýván špachtlí. Původní záměr byl vytvořit explozivní mandalu, což se však stále více podobalo květu a tak byl obraz dokončen jako květ. Žlutá, vyrvána ze tmy špachtlí, měla působit jako posvátné zlato Inků, jediná hmota na zemi hodna Slunce a jeho božské vtělení na Zemi. Při pohledu na některé detaily to vypadá, že se záměr snad i podařil. Otázka, proč je květina v černém, je ponechána na divákově fantazii. Snad květina rozkvetla v noci, snad je to jen zatmění slunce, anebo je to prostě kosmická květinová supernova. Originál byl darován v rámci rodiny. Obraz je podepsán jménem Jean Kchuej, což je pseudonym, inspirovaný Knihou proměn, který Honza Plšek v té době používal.

The painting of yellow flower in black was made by a special technique where the original yellow background was covered with black paint and then was uncovered with spatula. The original intention was to create some explosive mandala, which however increasingly resembled a flower and so the painting was completed as a flower. The yellow, wrested from darkness by the spatula, should act as the sacred gold of the Incas, the only substance on earth worthy of divine incarnation Sun on the Earth. Looking at some of the details, it seems that the intention perhaps even succeeded. The question is why flower is made in black, is left to the viewer's imagination. Perhaps the flower bloomed at night, maybe it's just an eclipse of the sun, or is it simply a cosmic flower supernova. The original was donated in the family. The painting is signed on behalf of Jean Kchuej, which is a pseudonym, inspired by the Book of Changes, which Honza Plsek used at the time.Všechna práva vyhrazena © Jan Plšek